bahcesepetim.com İŞLETME “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU” AYDINLATMA METNİ

 
Şirketimizce değerli tüketicilerimize ürün ve hizmetlerimizin en sağlıklı şekilde sunulabilmesi için çeşitli kanallarla temin edilen kişisel verilerin, işlenmesi veya üçüncü kişilere aktarılması gerekebilmektedir.
Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve kanuna bağlı ikincil düzenlemelere uygun biçimde, özel hayatın gizliliği ve temel hak ve hürriyetlere saygı ilkesi çerçevesinde toplanan kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişiminin önlenmesi ve muhafazasının sağlanması amacıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması konusunda azami özen göstermektedir.
Amacımız, kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaç ve usulleri, verilerin toplanmasının hukuksal nedenleri ve veri sahiplerinin hakları konusunda en açık biçimde sizleri bilgilendirmektir.

1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) NEDİR?

Kişilerin, özel hayatının gizliliğini sağlayabilmek için üçüncü kişilerin eline geçmesinde sakınca bulunan verilerinin hukuken korunması için, 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmiştir. Şirketimiz de tüm kurumlar gibi bu kanuna tabi olup, yürütülen tüm iş süreçlerinde işlenen tüm veriler bu kapsamda değerlendirilerek kişisel veri olarak kabul edilmekte ve yasa gereği koruma altına alınmaktadır.

2. TANIMLAR

Kişisel Veri; Kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya veya belirlemeye yarayan her türlü bilgiyi,
Veri İşleme; Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Veri Sahibi; Kişisel verinin ait olduğu gerçek kişiyi,
Veri Sorumlusu; Gerçek kişilerin kişisel verilerini toplayan, işleyen ve KVKK’na göre bir takım yükümlülüklerle donatılmış gerçek veya tüzel kişiyi (Bahcesepetim.com İşletme),
İfade eder.

3. VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

KVKK uyarınca şirketimiz Bahcesepetim.com İşletme Veri Sorumlusudur.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP

Bahcesepetim.com İşletme tüketicilerden, tedarikçilerden, çalışanlarından veya çalışan adaylarından her türlü sözlü ve yazılı veya elektronik iletişim kanalları ile yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kişisel veri temin edebilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENEBİLECEĞİ

Bahcesepetim.com İşletme bu kişisel verileri, ürün ve hizmetlerin yasal çerçevede sunulabilmesi, çalışanlarla ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ticari ilişkilerin yürütülmesi, sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, müşteri memnuniyeti ve tüketici şikayetlerinin giderilmesi, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi, muhasebe kayıtlarının tutulması, hizmet kalitesinin arttırılması, veri sahipleri ile iletişime geçilmesi, ürün satışı, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi, risk analizi, müşteri ve tüketici ihtiyaçlarına yönelik geliştirmeler yapılabilmesi, bülten ve davetiye gönderimi, risk analizi, iç denetim, raporlama, pazar araştırması ve modelleme çalışmalarının yürütülmesi amaçları kapsamında işleyebilmektedir. Ayrıca kişisel bilgiler aşağıdaki kapsamda kullanılabilir:

 1. Sorularınıza ve yorumlarınıza cevap verirken kişisel bilgiler kullanılabilir.
 2. Ayrıca işin analiz edilmesi veya idaresi gibi işle ilgili Bahcesepetim.com İşletmenin kendi iç konularında da Kişisel Bilgilerinizi kullanılabilir. Site üzerinden temin edeceğiniz kişisel bilgiler Bahcesepetim.com İşletme’ye (Internet üzerinden veya başka yöntemlerle bize ilettiğiniz) demografik bilgiler, halka açık diğer bilgiler veya Bahcesepetim.com İşletme’nin Internet üzerinden veya başka yöntemlerle edinebileceği size ait bilgilerle birleştirilebilir.
 3. Bahcesepetim.com İşletme Kişisel Bilgilerinizi size e-mail üzerinden güncellemeler göndermek, ürünler ve özel ürünler hakkında bilgi vermek için de kullanabilir. Her zaman için bu tür mesajlar almaktan vazgeçme hakkınız bulunmaktadır.
 4. Kişisel Bilgileriniz size Site, İşlemleriniz, hüküm ve şartlar ve politikalar hakkında meydana gelen değişiklikler hakkında size bilgi vermek için kullanılabilir (Önemli E-Mailler).
 5. Bahcesepetim.com İşletme Web sitesi sunucu hizmetleri, kredi kartı işlemleri, veri analizi, bülten hizmetler, promosyon faaliyetleri ve diğer idari hizmetler gibi hizmetler sağlayan çok sayıda üçüncü tarafla çalışmaktadır. Bu tür üçüncü tarafların bu şekilde belirlenen hizmetleri sunmalarına imkan sağlamak için Ödeme Bilgileriniz de dâhil Bahcesepetim.com İşletme bu tür Kişisel Bilgilerinizi bu üçüncü taraflarla paylaşabilir.
 6. Bahcesepetim.com İşletme, kendine ait diğer markaları için de Kişisel Bilgilerinizi data olarak kullanabilir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel veriler, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kişi ve kuruluşlara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kredi Kayıt Bürosu, Finansal Kurumlar Birliği, Şirketimiz yurt içi – yurt dışı iştiraklerine/bağlı ortaklıklarına, hizmet alınan ve verilen yurt içi-yurt dışı kuruluş ve bankalara, Bahcesepetim.com İşletme tarafından aktarılabilecektir.

7. KVKK KAPSAMINDA VERİ SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR

 • KVKK uyarınca Bahcesepetim.com İşletme’ye başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Bu kapsamda Bahcesepetim.com İşletme’ye iletilen talepler en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.
 • Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi;
 • Bahcesepetim.com Şirket nezdinde kayıtlı ve bilinen e-posta adresiniz ile mail atabilirsiniz.

bahcesepetim.com